Модернизират Гимназията по хранителни технологии за 1 400 000 лв.
Модернизират Гимназията по хранителни технологии за 1 400 000 лв. / http://pghtt.net/

Община Пловдив спечели проект за модернизация на инфраструктурата и подобряване качеството на образователната среда в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника на обща стойност 1 399 985,87 лв с ДДС.

Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и цели изграждането на благоприятна, съответстваща на съвременните образователни изисквания среда, която да спомогне за предоставянето на адекватни за времето си обучителни услуги в условия, съответстващи на националните и европейски нормативи за качество и пригодност, както и да кореспондира с нуждите на учащите и заинтересованите страни - бизнес и бъдещи работодатели.

В продължение на 24 месеца ще бъдат извършени дейности, водещи до осъвременяване на физическата среда в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника – строително-монтажни работи, включително мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, отговарящо на потребностите на изучаваните професионални направления в целевото училище, както и осъществяване на мерки за подобряване условията и комфорта не само за учащите, но и за педагогическите специалисти в образователната институция..

Строително монтажните работи са на стойност 821 024.96 лв. с ДДС. В тях се включват подмяна на съществуващата стара дървена дограма с енергоспестяващ клас алуминиева с прекъснат термостат и двоен стъклопакет с "К"- стъкло; обезопасяване на прозоречни отвори и стълбища; сигнализиране на локации с промяна в нивата и налични препятствия; извършване на цялостен ремонт на покрива на учебен корпус, учителски блок и физкултурен салон, включително - полагане на топлоизолация; отстраняване на констатирани обследванията течове; прешпакловане и пребоядисване на сградните помещения; ремонт и подмяна на настилки в учебните и спортно помещения; подмяна на осветителни тела с енергоефективни; монтаж на външна топлоизолация и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация.

Достъпът за хора с увреждания ще се подсигури посредством доизграждане на рампи към централния вход на училището за допълнително улесняване на достъпа до сградата на лица със специални нужди, с което да се осигури комплексна достъпна среда, отговаряща на съвременните изисквания.

Освен това ще бъдат закупени артикули за обзавеждане и оборудване на обща стойност 284 841,00 лв. с ДДС. Сред тях са аналитична и физико-химична лаборатория - шкафове, столове и други, вкл.хспецифично оборудване като блендери, лабораторни центрофуги и др.; лаборатория за неорганична и органична химия - цялостно обзавеждане и специфично оборудване като колби, хладилна техника, анализатори и т.н.; лаборатория по микробиология и биохимия - цялостно обзавеждане /маси, шакфове и др./, както и специфично оборудване като центрофуги, автоклав, измервателна техника и т.н.; кабинет за практическо обучение по контрол на храни и напитки - цялостно обзавеждане и оборудване /маси,компютърна техника и др/; кабинет за практическо обучение по технология на храни и напитки – оборудване и обзавеждане; учебна работилница по технология на храните – специфично тематично оборудване; работилници и лаборатории по топлотехника, възобновяеми енергийни източници, хладилна и климатична техника – специфично оборудване /нивомери, ел.уреди и др./.

При селектирането на необходимите артикули експертите от отдел „Развитие“ в Община Пловдив, които разработиха проекта, са приложили изискванията за съвременно, модерно и европейски ориентирано обучение, като е отчела и образователните потребности на ползвателите на училищната база с цел избор на максимално качествени и приложими към специфичния и общ образователен процес материално-технически средства.

Реализацията на проекта ще създаде възможност за създаване на по-добра и качествена образователна среда, което ще повиши привлекателността на училището, респективно - на предлаганите в него професионални направления, които фактори, ще способстват за нарастване интереса към тях и от страна на учащите, и на бъдещите работодатели.