/ Община Плевен
Община Плевен подписа договор за финансиране изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Плевен”, съобщи заместник-кметът с ресор „Проекти и хуманитарни дейности” Стефан Милев.

Общината подписа договор по проект „Подобряване материалната база в Общински домашен социален патронаж - Плевен”

Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” и е на стойност 773 978,08 лв. Ще бъдат обхванати 334 лица от всички 25 населени места в общината.

Целевата група са възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и хора с увреждания и техните семейства. Ще бъде прилаган комплексен подход за предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социално услуги на територията на общината.

Чрез проекта ще се предоставят интегрирани мобилни услуги чрез съчетаване на действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални, здравни и психологически в общността или в домашна среда; ще се оказва подкрепа за организиране на ежедневието и създаване на условия за социални контакти.  

Домашният патронаж в Плевен ще обнови част от базата си по проект

Срокът за изпълнение е 22 месеца, дейностите започват от 01 юли
. Първите 10 месеца от проекта са за подготовка за изпълнение на планираните дейности: сформиране на екип, подбор на персонал и потребители и обучение на наетите лица.

Управлението на услугата ще е в обособен център на ул. „Ген.-лейт. Атанас Стефанов” № 4. Към центъра ще бъдат назначени 52 служители - социални работници, домашни санитари, психолози, рехабилитатори, медицински сестри, шофьори.

Към всеки потребител ще бъде приложен индивидуален подход при определяне на вида и оптимално необходимото време на месец за предоставяне на почасовите услуги. Ще се предоставят следните услуги: оказване на административна помощ за попълване и изготвяне на документи; здравни консултации и измервания; психологическа подкрепа; рехабилитация; помощ в ежедневните задължения.

Приеха Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен за 2020-а година

Целта е да се подобри качеството на живот и достъпът до услуги за социално включване, както и да се отговори на комплексните потребности на хора над 65 години и на такива с увреждания в невъзможност за самообслужване.

С изпълнение на проекта ще се преодолеят последиците от социалното изключване и бедността и ще се предостави реална възможност за връщане на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания.