sug
sug / sug centarpl
На 11 септември 2019 г. от 10:30 часа в сградата на „Сугестопедия център за работа с деца от 07-14 год.“, който се намира в Плевен на ул. „Гренадирска“ №4, ет. 3, ще бъде организирана кръгла маса на тема: "Образованието на 21 век през погледа на "дигиталните деца". Алтернативни методи на преподаване и организация на извънкласния образователен процес". За събитието са поканени всички заинтересовани страни като родители, преподаватели, представители на местни и държавни органи, съпричастни към образованието; академична общност, неправителствени организации.
„Целта на кръглата маса е да обсъдим алтернативните начини и методи на преподаване, както и да изведем добри иновативни практики, които да достигнат до по-широк кръг от потребители. Ще бъде разгледана необходимостта от промяна на текущата образователна система в страната чрез създаване на подкрепящи я инструменти и обучения с оглед намаляване на младежката безработица, агресията в училище, емиграцията и функционалната грамотност на населението. В дългосрочен план това ще доведе до едно приобщаващо общество и по-щастлива нация. Хора, които имат по-висок коефициент на вътрешна мотивация, респективно до по-високо качество на труда и по-стабилна икономика“, споделят организаторите.
Особено внимание ще бъде обърнато на прилагането на STEAM обучението. Въпреки че концепцията за STEM обучение не е нова, през последните години получава все по-голямо внимание от специалистите в образованието, които търсят ефективен и разбираем начин да общуват с учениците и да ангажират вниманието им. 
STEM е учебен план, базиран на идеята да за образование в четири специфични области - наука (Science) технологии (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Mathematics) - чрез приложни и интердисциплинарни методи. 
Целта на STEM обучението е да интегрира тези области в обща учебна програма с реални приложения извън класната стая, а не както досега да създава четири отделни, абстрактни учебни предмета. Това позволява на децата да разберат връзката между изучаваните дисциплини и да не се чудят “Това, което учим, ще ни потрябва ли някога?”.
Основните принципи на STEM обучението са, че децата са насърчавани да споделят идеите си, да участват в групови проекти и да прилагат вече наученото. Част от метода “обучение чрез правене” и “учене чрез забавление”, тези принципи (съобразени със съответната възраст) гарантират не просто заучаване на дефиниции, формули и понятия, а истинско усвояване на нови знания и умения.