/ esf. bg
Община Кюстендил сключи Административен договор за изпълнение на проект "Патронажна грижа в Община Кюстендил” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2", финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Началното училище в Кюстендил с проект за един по- красив и зелен двор

Продължителност на проекта е 17 месеца, общата стойност е 450 474.56 лева.
Патронажна грижа ще бъде предоставена на 186 лица над 18 год. от целевата група: Хора с увреждания и техните семейства; Възрастни хора  над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Основни дейности:1. Създаване на "Център за патронажна грижа" /ЦПГ/;2. Закупуване на транспортни средства за извършване на мобилна работа.

По проекта ще бъде създаден "Център за патронажна грижа" /ЦПГ/ към Комплекс за социални услуги - Кюстендил. Той ще предоставя почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в техните домове. Интегрираните здравно-социални услуги ще се предоставят от медицински специалисти, кинезитерапевт/рехабилитатор, психолог и социални медиатори.

С предоставяните мобилни, интегрирани услуги от ЦПГ на територията на община Кюстендил, включваща града и 71 населени места ще се подобри качеството на живот на хората от целевата група.

Пет села от община Кюстендил и община Дупница печелят по 10 000 лв. от ПУДОС

Предвидените дейности в проекта ще защитат обществения интерес и ще отговарят на нуждите на населението, в голямата си част застаряващо и самотно самотно живеещо в отдалечени и планински райони. 

Персоналът работещ в Центъра (ръководител, 8 бр. медицински специалисти, 7 бр. социални медиатори, психолог и кинезитерапевт) ще бъде нает за 12 месеца и ще осъществи приема на документи за потребители, ще извърши социална оценка в домовете на потребителите и ще предоставя мобилните социално-здравни услуги в домовете на потребителите на територията на цялата община. За целта ще бъдат сформирани 8 екипа, 4 от които ще обхванат всички 71 населени места и 4 екипа по райони в град Кюстендил.

За осъществяването на мобилната работа и за достигане до отдалечените населени места на територията на община Кюстендил, по проекта ще бъдат закупени 4 бр. транспортни средства. 
Дарик- Кюстендил