Най- висока раждаемост през 2015 г. в Дупница и Кочериново, най- ниска в Невестино и Трекляно
Най- висока раждаемост през 2015 г. в Дупница и Кочериново, най- ниска в Невестино и Трекляно / Дарик Нюз, архив

933 родени деца са регистрирани в област Кюстендил през 2015 г., като от тях 926 (99.2%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 60 деца, или с 6.1%.
Коефициентът на обща раждаемост през 2015 г. е 7.3‰, а през предходните 2014 и 2013 г. той е бил съответно 7.6 и 7.0‰.
Броят на живородените момичета (480) е с 34 деца по-голям от този на живородените момчета (446), или на 100 родени момичета се падат 92.9 момчета.
В градовете и селата на областта живородените са съответно 734 и 192 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.3‰, а в селата - 4.9‰. През 2014 г. тези коефициенти са били съответно 8.8 и 5.1‰.
Коефициентът на раждаемост общо за страната през 2015 г. е 9.2‰, а през предходните 2014 и 2013 г. той е бил съответно 9.4 и 9.2‰. Коефициентът на раждаемост общо за ЕС-28 през 2014 г. е 10.1‰ по данни на Евростат.
В регионален аспект най-висока е раждаемостта в общините Кочериново - 8.3‰, и Дупница - 7.8‰. С най-ниска раждаемост през 2015 г. са общините Невестино и Трекляно - съответно 3.4 и 1.3‰.

Съществено значение за намалението на раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти (15 - 49 навършени години). Трябва да се има предвид, че близо 86% от живоражданията в областта се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години. Тези раждания през 2015 г. са 793 и са намалели спрямо 2014 г. със 7.7%, а в сравнение с 2001 г. - с 27.8%. Броят на жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст, и емиграционните процеси.
Запазва се тенденцията на увеличаване на броя на децата, родени от жени на възраст над 35 години които през 2015 г. са 125 и се увеличават спрямо 2014 г. с 1.6%, а в сравнение с 2001 г. - със 135.8%.
Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2015 г. в област Кюстендил средният брой живородени деца от една жена е 1.67. През 2014 г. той е бил 1.72 деца, а през 2001 г. - 1.17. За сравнение, през 2015 г. коефициентът на плодовитост за страната е бил 1.53 деца от една жена, през 2014 г. - 1.52, а през 2001 г. - 1.24.
В област Кюстендил средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 23.5 години през 2001 г., като достига 25.6 години през 2014 г., а през 2015 г. - 26.5 години.
От 2000 г. се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните живородени деца (фиг. 6). Техният относителен дял нараства от 30.2% през 2000 г. на 34.8% през 2001 г. и на 44.9% през 2005 година. През 2015 г. броят на живородените извънбрачни деца е 596, или 64.4% от всички живородени. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (65.1%) е по-висок отколкото в градовете (64.2%). Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора.