Лагерници маркираха местността „Орешари”
Лагерници маркираха местността „Орешари” / РИОСВ- Хасково
С червен и бял цвят, според изискванията на Закона за защитените територии бяха маркирани границите на защитената местност „Орешари”, обхващаща живописен карстов район с множество скални венци, арки и пещери, в близост до р. Арда.

Отбелязването на границите на защитената територия стана в рамките на ученическа бригада, която се провежда в природозащитен център „Източни Родопи”, град Маджарово. В нея се включиха ученици и експерти от регионалната екоинспекция в Хасково.

В рамките на инициативата на младите хора бе изнесена и беседа, в която бе представено биологичното разнообразие в защитена местност „Орешари”, нейния природозащитен статус и режим на охрана. Учениците наблюдаваха и двойката египетски лешояди, гнездяща в района, прелитащите над река Арда белоглави лешояди, обикновени мишелови и керкенези.

Всички тези видове са защитени по закона за биологичното разнообразие. Египетският лешояд е и включен в световния червен списък, като застрашен от изчезване вид в световен мащаб. С помощта на експертите лагерниците се научиха да разпознават и някои растителни видове, срещащи се в защитената територия- тисът, папратта венерин косъм, родопската горска майка и чинарът.