порите не достигат на много хора в България
порите не достигат на много хора в България / netinfo

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в област Габрово e 990 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 6.2%. По данни на Териториалното статистическо бюро, икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Строителство” - с 25.0%, „Селско, горско и рибно стопанство” - с 22.3%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - със 17.0%.

723 лева е средната работна заплата в област Габрово

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.4% спрямо същото тримесечие на 2017 година.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2018 г., са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 2294 лева

„Селско, горско и рибно стопанство” - 1102 лева

„Преработваща промишленост ” -  1095 лева.

Най-ниско платени са  били наетите лица в икономическите  дейности:

„Административни и спомагателни дейности ” - 583 лева

„Строителство” - 590 лева

„Хотелиерство и ресторантьорство ” - 642 лева.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. в област Габрово е 917 лв.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 10.7%, а в частния - със 10.2%.

В сравнение с останалите области в страната, по равнище на работна заплата област Габрово се нарежда на шесто място.