/ iStock/Getty Images
Нанесени са загуби на земеделското министерство за четвърт милион лева
Главна дирекция “Национална полиция” е извършила проверка за спешния ремонт на авариралите диги на река Места край село Борово, община Гоце Делчев, съобщиха от МВР.

В сигнала, подаден от министъра на земеделието в началото на тази година, е посочено, че през месец декември 2021 г. са били установени нарушения на целостта на съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите на река Места.

Оказало се също, че дясната дига на река Места при км 14+750, в землището на с. Борово, не е била въведена в експлоатация (протокол обр. 16). На това място е бил правен ремонт по спешност, като е изготвен проект и е съставен констативен акт (образец 15).

Екоексперти установиха черно оцветяване на водите на дере край Шумен

Извършено е и плащането на изпълнителя на обекта, но последващи действия по изготвяне на окончателен доклад от дружеството, упражняващо строителен надзор, не били предприети, вследствие на което не е съставен и протокол  (обр. 16).

По тази причина МЗХГ не са успели да изпълнят отчетните си задължения пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за получените от държавата с Постановление от 10 май  2016 г. на МС средства в размер на 250 000 лева.          

След извършена от Икономическа полиция проверка е установено, че са налице пропуски, вследствие на които МЗХГ не е успяло да изпълни отчетните си задължения - ненабавяне на разрешителни от РИОСВ-Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Изяснено е, че тези документи е следвало да бъдат набавени от съответните длъжностни лица от МЗХГ, тъй като строежът е започнал съгласно чл. 148, ал. 2 и при условията на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ, а именно - по спешност.

Служителите на МЗХГ е трябвало да набавят по време на изпълнението документите, нужни за окомплектоване на Окончателния доклад, и впоследствие обектът да бъде въведен в експлоатация.

Предстои материалите по случая да бъдат изпратени на Софийската градска прокуратура с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 282 от НК срещу длъжностни лица от Министерството на земеделието за това, че през 2016 г. не са изпълнили задълженията си да набавят необходимите документи за въвеждане в експлоатация на коригираните диги на река Места, с което ведомството не успяло да изпълни отчетните си задължения пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за получените от държавата четвърт милион лева.