ВАС уважи жалба на изпълнителния-директор на БАБХ и обезсили част от определение на Административен съд София – град по казуса с пробите на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от съда.

Това е частта, с която е отменено разпореждането проби от пратки на плодове и зеленчуци с произход Турция, взети на ГКПП „Капитан Андреево“ да се изпращат за лабораторни изследвания в централната лаборатория на БАБХ.

БАБХ пое контрола на товаро-разтоварването на „Капитан Андреево“

Подадената жалба от „Евролаб 2011“ ЕООД, по която е образувано и е висящо дело, е спряла изпълнението на оспореното с нея писмо на изпълнителния директор на БАБХ, с което е разпоредил проби да се извършват в централната лаборатория на агенцията. „Дори да се приеме, че разпореждането от 18.05.2022 г., не е акт с вътрешнослужебен характер, в него не се съдържа разпореждане за допускане на предварително изпълнение и съответно не се съдържат мотиви за това. Считам, че самата жалба е насочена срещу несъществуващ административен акт и никъде в разпореждането не се съдържат данни за допуснато предварително изпълнение“, пише в жалбата на изпълнителния директор на БАБХ.

Предисторията на спора е, че писмото беше атакувано пред АССГ от „Евролаб 2011“ ЕООД, но със свое определение първоинстанционният съд остави жалбата без разглеждане. На 19 юли т.г. ВАС го отмени и върна делото в АССГ за разглеждане по същество. Върховните магистрати приеха, че писмото представлява вътрешнослужебен акт, но съгласно Конституцията на Република България и решение на Конституционния съд, когато той засяга законни права и интереси на определен кръг лица, те имат право на съдебна защита.

Съдът възстановява дейността на „Евролаб“ на ГКПП „Капитан Андреево“

В определението си сега, върховните магистрати приемат, че от цялостното съдържание на писмото на изпълнителния директор на БАБХ не е видно то да включва разпореждане за допускане на предварително изпълнение. Липсва и правен израз, който да бъде възприет като действително волеизявление на административен орган, насочено към постигане на конкретна цел.

Върховните магистрати приемат, че първоинстанционният съд е отменил несъществуващо разпореждане за допускане на предварително изпълнение, с което е постановил недопустим съдебен акт. Поради това обжалваното определение в частта, с която е отменено разпореждане за допускане на предварително изпълнение, подлежи на обезсилване, а производството по делото, образувано по искането по чл. 60, ал. 5 от АПК на „Евролаб 2011“ЕООД подлежи на прекратяване.

В частната жалба на изпълнителния директор на агенцията по храните се атакува същото определение на АССГ, в частта с която е оставено без движение жалбата на „Евролаб 2011“ ЕООД, с указания за внасяне на държавна такса, срокът за изпълнението на тези указания и последиците при неизпълнението на тези указания, насочени към частното дружество. В тази част жалбата на изпълнителния директор на БАБХ е оставена без разглеждане, тъй като определението на АССГ не касае административния орган, поради което той няма правен интерес за обжалва указания, дадени и касаещи единствено „Евролаб 2011“ ЕООД.