бизнес ръст
бизнес ръст / / iStock/Getty Images
Правителството предлага 30% увеличение на заплатите в администрацията. Това е записано в Проект на Постановление за допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, публикуван за обществено обсъждане.

"Сред договорените в Коалиционния съвет и одобрени от правителството нови социално-икономически мерки за отговор на епидемичната криза е увеличаването с 30% на разходите за персонал на администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от Covid-19, включително за служители на първа линия, чиито задължения включват обслужване и контрол „на терен“, с пряк контакт с други лица", се казва в мотивите. 

Уточнено е, че става дума за администрации, в които основните заплати на служителите са по-ниски в сравнение с други институции, въпреки значителния обем на отговорностите им и прекия риск за здравето.

Срокът на общественото обсъждане е съкратен наполовина - от 30 на 14 дни. 

"Съкратеният срок е обусловен от необходимостта положителните въздействия от нормативната намеса да бъдат постигнати по най-бързия начин", аргументират се вносителите.

Увеличение е предвидено за 28 административни структури. В срок до 31 август 2020 г. ръководителят на административната структура може еднократно да определи нови размери на индивидуалните основни месечни заплати, предлага кабинетът.

Пълен списък с администрациите, за които е предвидено увеличение на заплатите:
1. Министерство на туризма – дирекции „Управление на морските плажове“ и „Туристическа политика“;
2. Национален осигурителен институт – служители, които са контролни органи по чл. 107 от Кодекса за социално осигуряване и служителите с контролни функции в процесите по отпускането и изплащането на осигурителни плащания и помощи;
3. Национална здравноосигурителна каса – служители, които са контролни органи по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване;
4. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;
5. Държавна агенция за закрила на детето;
6. Агенция за социално подпомагане;
7. Агенция по заетостта;
8. Агенция за хората с увреждания;
9. Агенция „Митници“ – териториални дирекции и Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“;
10. Национална агенция за приходите – органи по приходите с контролни функции към териториални дирекции и Главна дирекция „Фискален контрол“;
11. Българска агенция по безопасност на храните;
12. Държавна комисия по стоковите борси и тържищата;
13. Комисия за защита на потребителите;
14. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
15. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
16. Изпълнителна агенция по лекарствата;
17. Изпълнителна агенция „Медицински надзор“;
18. Изпълнителна агенция по околна среда;
19. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
20. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“;
21. Министерство на културата – Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“;
22. Дирекция за национален строителен контрол;
23. Български институт по метрология;
24. Национален институт за помирение и арбитраж;
25. Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика;
26. Регионални здравни инспекции;
27. Регионални инспекции по околна среда и води;
28. Басейнови дирекции.