ОбС Враца
ОбС Враца / Дарик Враца
Общинските съветници одобриха  предложението на кмета Калин Каменов Община Враца да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

В сграда на бул. “Васил Кънчов“ 2Б ще се обособят 30 социални жилища, от които 28 ще са двустайни и 2 – тристайни.
Индикативната стойност на безвъзмездната финансова помощ е 1 474 828,48 лв.

Според условията за кандидатстване, Община Враца трябва да осигури финансиране на недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. В случая недопустимите разходи са свързани с изпълнение на СМР в общите части на сградата. Тъй като 19,31% от апартаментите на бул. “Васил Кънчов“ 2Б са частна собственост, съответно 19,31% от разходите за СМР или 6 928,91 лв. с ДДС следва да се финансира със средства на общината.

Гарантира се и осигуряване на устойчивост на предложеното проектно предложение, като изградените социални жилища няма да бъдат закрити за период, не по-малък от пет години след получаване на крайното към бенефициента Община Враца плащане.