Социално подпомагане Враца
Социално подпомагане Враца / Дарик Враца
Промени от 1 юли
97993
Промени от 1 юли
 • Промени от 1 юли
10 387 човека с увреждания се подпомагат месечно с итеграционни добавки чрез Дирекция „Социално подпомагане“ Враца. През месец май те са получили общо 282 хил.лв.  От 1 юли влизат изменения на Правилника по прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Едно от тях е приемането на заявления, които вече ще се подават по настоящ адрес, а не както до сега – по постоянен.

„Основната промяна е свързана с отпускането на целевите помощи за закупуване, изработване и ремонт на помощни средства, съоръжения и медицински изделия. За тези кандидатствали до 30 юни помощта ще бъде отпусната на правоимащото лице. След 1 юли правоимащите ще трябва да прилагат в началото проформа фактура и протокол от производителя, описващ специфичната характеристика на изработваното изделие. Със заповедта на директора на Дирекцията ще отиват при доставчика, който са избрали, а в последствие самите доставчици ще трябва да прилагат в Дирекцията документите, които се изискват.
Промяна в механизма на предоставяне и изплащане на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на ПСПСМИ:
 • При отпускане на целева помощ за изработване на изделие по поръчка, към  заявление-декларацията се прилага проформа фактура и протокол от производител в който се определят специфичните проектни характеристики, съгласно заданието за изработване ;
 •  При кандидатстване за отпускане на целева помощ за ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и мед. изделия се прилага проформа фактура, издадена от лице вписано в регистъра;
 • На лицата ще се предоставят по 2 екземпляра от заповедта за отпускане на помощта, поотделно за всяко помощно средство, приспособление, съоръжение и мед. изделие / 1 за лицето и 1 за лицето вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ/ Агенцията за хората с увреждания води регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания/;
 • Срокът за реализиране на целевата помощ е 3 месеца от датата на съобщаване на заповедта, като ако са налице основателни причини, но не са изминали 6 месеца от издаването на медицинския документ, лицето може да подаде ново заявление-декларация, като приложи и двата екземпляра на издадената заповед/ тази възможност не се прилага за мед. изделия по чл. 42, ал. 11 от ЗИХУ/;
 • Средствата  за реализираните целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и мед. изделия /ПСПСМИ/ ще се превеждат по сметката на лицето, вписано в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ от дирекцията , издала заповедта. До 5-то число на месеца следващ месеца на предоставяне на ПСПСМИ, доставчика представя в дирекцията искане за изплащане, придружено с документите по чл. 43а, ал. 4 от ППЗИХУ / счетоводен документ, заповед за отпускане на целевата помощ,  приемно-предавателен протокол по образец, че ПСПСМИ е получено/. До 25-то число се превеждат сумите за предоставените изделия и приспособления през предходния месец;
 • От дирекциите ще се извършва предварителен и последващ контрол, който включва проверка на адреса на лицето с цел проследяване целесъобразното разходване на публичния финансов ресурс. При установени несъответствия между здравословното състояние на лицето и назначените ПСПСМИ ще се уведомяват компетентните институции АХУ,  РЗИ , Инспектората на АСП;
 • В случаите на отпускане на целева помощ за закупуване на обувки за протеза се изплаща на правоимащото лице, след като се представи оригинална фактура и касов бон/ платежен документ, както и приемо-предавателен протокол за получаване на изделието . Отчитането е до 3 месеца от съобщаване на заповедта на лицето;
 • Променен е срокът за издаване на заповед за отпускане/отказ за отпускане на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната , от 10 на 5 дни;
 • Изменено е Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ЗИХУ:
 • Включени  са 3 нови позиции – детска рингова инвалидна количка, детска инвалидна количка, вертикализатор за деца с увреждания;
 • Прецизирани са медицинските условия, експлотационните срокове и необходимите медицински документи за отпускането на целевите помощи;

Добавени за заплащане са и три нови изделия – детска рингова инвалидна количка, детска инвалидна количка и вертикализатор за деца с увреждания. Прецизирани са вече и медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи въз основа на които ще бъдат отпускани целевите помощи.