Кметът на Враца подписа договор за нови социални услуги за над 800 000 лв.

Калин Каменов
Калин Каменов / Община Враца
Кметът Калин Каменов подписа договор за изграждане на три нови социални услуги по проект „Нова възможност за деца и младежи в община Враца - проект 1“, на стойност 815 049,67 лв. Проектът се реализира по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Основна цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предназначена за предоставяне на нов вид услуги за подкрепа в общността и в семейната среда, които да заменят институционалния модел на грижа за деца с грижа близка до семейната среда в общността.

Обхватът на социалните услуги на територията на община Враца ще се разшири чрез извършване на реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сгради за създаване на новите социални услуги: Преходно жилище за деца, чийто капацитет е 8 места и Наблюдавано жилище с капацитет 6 места, както и изграждане, обзавеждане и оборудване на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с капацитет 12 места. 

Изграждането на инфраструктура е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и Актуализирания план за действие за изпълнението й.

Целевите групи за ЦНСТ са деца, лишени от родителска грижа, за които са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство; за Преходно жилище - деца от 15 до 18 г., изведени от специализирани институции; за Наблюдавано жилище - лица от 18 до 21 г., които напускат специализирани институции, преходни и защитени жилища и им предстои да водят независим начин на живот.

След приключване на проектните дейности, в обновената инфраструктура ще се предоставят социални услуги, чиито доставчик ще бъде Община Враца. Числеността на персонала в тях ще е съобразена с методическите указания от Агенцията за социално подпомагане.

Екипите ще включват ръководители, социални работници, психолози, трудотерапевт и общ персонал. За осигуряване устойчивост на новите социални услуги се предвижда кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и впоследствие ще се предприемат действия те да са делегирани от държавата дейности.

Предстои да бъде подписан и втори договор за изграждане на още две социални услуги, които включват Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, както и Център за обществена подкрепа, чиято стойност е 751 499, 99 лв.

Общата стойност на двата договора е 1 566 549, 66 лв.

По този начин Министерството на регионалното развитие и благоустройството отпуска на Община Враца 100% безвъзмездна финансова помощ за изграждането на общо 5 социални слуги на територията на общината. Средствата се осигуряват от Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020.