844 лв. средна заплата във Врачанско
844 лв. средна заплата във Врачанско / Дарик Враца

Област Враца продължава да е сред първите 4 области с най-висока средна месечна заплата в страната, съобщават от Териториалното статистическо бюро.

Отчетният период обхваща първото тримесечие на 2015 г. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в град София - 1173 лв., а най- ниска средна работна заплата получават в област Видин - 570 лв.

Средната заплата в областта продължава да е по-висока в обществения сектор - 1105 лв спрямо частния - 633 лв. Това прави средна заплата от 844 лв.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 5.1%, а в частния сектор се запазва същата.

По сектори най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2015 г. в областта са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности:

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" . Каква точно е заплатата в сектора не се съобщава, тъй като информацията е конфиденциална.
• „Добивна промишленост" - 985 лева;
• „Строителство " - 983 лева.
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
• „Административни и спомагателни дейности" - 382 лева;
• „Професионални дейности и научни изследвания " - 449 лева;
• „Хотелиерство и ресторантьорство " - 463 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата спрямо последното тримесечие на 2014г., са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения"- с 23.2% и „Финансови и застрахователни дейности"- с 8.3%.