Съвместно проектно предложение за над 6 млн. лв. по ПРСР подадоха общините Свищов и Ценово 

Община Свищов
Община Свищов
 На 31 август община Свищов и община Ценово успешно подадоха своето проектно съвместно предложение: „Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) изпълнявана от СНЦ „Местна инициативна група (МИГ)-Ценово-Свищов“ на обща стойност: 6 287993,43 лв.  

Стратегията по подмярка 19.2 от ПРСР включва дейности и мерки покриващи целите и приоритетите на три програми: Програмата за развитие на селските райони, ОП „Иновации и конкурентоспособност” и ОП „ Развитие на човешките ресурси”. 

По Програмата за развитие на селските райони са планирани мерки за реализация на територията на община Ценово до 2 845 732,65 лв. 
На територията на община Свищов са планирани дейности по останалите две програми, като максимално допустимите средства, за които може да се кандидатства са до 3 442 260,80 лв. За първи път на територията на община Свищов е  разработен такъв стратегически документ, покриващ нуждите на 15-те кметства на територията. Местната инициативна група е в партньорство с община Ценово и е регистрирана като сдружение с нестопанска цел. Тя отговаря на изведените от жителите на общината и участвали в разработването и цели, сред които:
-    Стимулиране на заетост чрез самонаемане и разкриване на собствен бизнес;
-    Развитие на земеделието и туризма;
-    Повишаване на информираността за различни нови възможности и алтернативи за развитие на малкия и среден бизнес.

За първи път инициативата идва от самите граждани, чрез определяне на приоритетите за развитие на територията. Над 500 са жителите подкрепящи стратегията, която е публично достъпна на сайта на Община Свищов.

Целият процес, от деклариране на желанието до учредяването на „МИГ Ценово-Свищов”, протече абсолютно прозрачно за двете общини, което е гарант за коректно партньорство и общ път за развитие.