Община Варна
Община Варна / Dariknews.bg, архив
Консултации за сформиране на състава на Общинската избирателна комисия за произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври ще се проведат в сградата на Община Варна от 14.00 часа. На консултациите в зала „Варна“ са поканени представители на партия ГЕРБ, коалиция „БСП За България“, коалиция „Обединени Патриоти “, ДПС, „Воля“ и коалиция „Демократична България – Обединение“.

За участие в консултациите партиите следва да представят писмено предложение за състав на Общинската избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага. Трябва да се приложи заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 16 юли 2019 г. (датата на насрочване на изборите), или заверено от представителя на коалицията копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция.

Пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица. Трябва да се предоставят копие на диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай, че все още няма издадена диплома), удостоверение за правоспособност (в случай, че са юристи) и предложение за резервни членове на партиите и коалициите по т. 1, които да заместят предложените от тях лица, в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс или когато член на комисията не участва в заседанията ѝ повече от 10 дни,  съюо са сред изискваните документи. Необхподима е и декларация за съгласие от всяко едно лице да бъде предложено за член на ОИК, както и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс.