/ Областeн информационен център-Варна
Варненски проекти са сред класираните, след като приключи предварителната оценка на проектните предложения за услуги и производство по подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Разясниха на варненския бизнес как да повиши производствения си капацитет с европейски средства

Десет са предварително класираните проекти, свързани с услугите, съобщиха от Областния информационен център-Варна. С европейски средства може да бъде изграден високотехнологичен център за предоставяне на изчислителна мощност тип облачна услуга в град Игнатиево. Сравнително високо са оценени и проекти за създаване на дом за възрастни хора и за център за дневни грижи за деца в Аврен. 

Шанс да бъде осъществено с европейски средства има проектно предложение за изграждане на ветеринарна клиника в авренското село Приселци. В списъка с допуснати са и проекти за дом за възрастни в село Черковна и за развитие на здравни услуги в с. Храброво, Провадийско, както и за предоставяне на широколентови високоскоростни услуги в общините Дългопол и Долни Чифлик. 

Сред проектите, които отговарят на критериите и имат шанс да бъдат реализирани на територията на Долни чифлик, са създаване на дом за настаняване на възрастни хора в село Солник; строителство и обзавеждане с машини и оборудване на автомивка, автодиагностичен център, магазин за авточасти, пункт за годишни технически прегледи в имот собственост на инвеститора в землището на с. Пчелник; изграждане на автоцентър в общината. 

Инвестиционното предложение "Изграждане на обект за търговия на лекарствени и фармацевтични продукти” в село Ветрино също е сред получилите сравнително висока оценка според критериите за подбор. 

Сред предварително класираните проекти, свързани с производството, са „Създаване на пекарна за производство на тестени и сладкарски изделия в село Любен Каравелово, община Аксаково“, „Инвестиции в производство на бетонови изделия в община Дългопол“ и „Създаване на пекарна в село Лопушна, община Дългопол“. 

Според условията за кандидатстване реализацията на всяко проектно предложение ще доведе до наемането на поне трима души от съответното населено място, допълват от ОИЦ-Варна.

Инвестиционните предложения бяха подадени през Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН2020) от ЕС по процедурите чрез подбор „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз”.

По първата процедура кандидатите получават финансиране за услуги, които обхващат не само всички сектори на икономиката, но и такива с обществено-социална насоченост. Сред тях са грижите за деца, за възрастни, за хора с увреждания, здравни услуги, обучение и други. По процедурата подкрепа получават и дейности, свързани със създаване и обновяване на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и горското стопанство. 

Финансират се още архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски и технически услуги, както и ветеринарни дейности.

По втората процедура се финансират дейности като изграждане или подобрения на недвижимо имущество, закупуване на машини и оборудване, закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта, закупуване на сгради, създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи. Финансиране получават проекти в сектори като производство на хранителни продукти, напитки, облекло, мебели, химични продукти, хартия, производство на компютърна и комуникационна техника и друго.

Всеки кандидат по процедурите по подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор. 

Общият бюджет на двете процедури по подмярката е 127 127 000 лв.