документи химикал
документи химикал / Архив
Дирекция “Бюро по труда”- Стара Загора провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
 
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
 
•          безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) - свободни средства - 5221лв.;
•          за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) - свободни средства - 3285 лв.;
•          безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 3590 лв.;
•          безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3809 лв.;
•          продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 4242 лв.;
•          безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 7140 лв.;
 
Дирекция „Бюро по труда” разполага със свободни средства за обучения за професионална квалификация по заявка от работодател, по реда на чл. 63 от ЗНЗ -  1629  лева.