БАБХ и МЗХ провеждат обучение на ветеринари и животновъди в Плевен
БАБХ и МЗХ провеждат обучение на ветеринари и животновъди в Плевен / dariknews.archive
Стартира процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства".

Национална служба за съвети в земеделието изготвя безплатно проектни предложения за кандидатстване на земеделските стопани. За целта е необходимо да се подаде заявление за получаване на консултантски пакети по подмярка 2.1.2.Попълненият и подписан формуляр от стопанина може да се изпрати чрез куриер или чрез Български пощи на адреса на офиса на НССЗ. 

Приемът по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 тази година има за цел да подкрепи проекти от сектор „Животновъдство“ (овце, кози, свине и птици), чието изпълнение ще допринесе за повишаване на биосигурността, икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства от сектора.

Финансовото подпомагане за едно малко стопанство е в размер на 15 хил. евро, което се изплаща на два транша. Целевият прием за проектни предложения на кандидати – малки стопанства по подмярка 6.3 е отворен до 15 май.

Приоритет се дава на проектите:
-на земеделски стопани, чиито животни са били унищожени вследствие на заболяване от Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците;
-на земеделски стопанства в райони с установено огнище на заболявания;
-на земеделски стопанства в планински район;
-на земеделски стопани с образование в областта на ветеринарната медицина и животновъдството


Въпреки обявеното извънредно положение и здравната обстановка в страната, свързана с COVID 19, НССЗ не е прекратявала предоставянето на своите услуги на земеделските стопани. Предприети са мерки за улеснение на земеделските стопани, които желаят да ползват услугите на НССЗ, както и да бъдат приемани заявления за получаване на консултантски услуги по електронен път и използване на дистанционни методи на комуникация. В ситуацията на извънредно положение както земеделските стопани, така и експертите на НССЗ срещат затруднение при набавяне на необходимите за кандидатстване документи, което забавя подготовката на проектните предложения.

Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020). https://eumis2020.government.bg/.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната.

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта ни (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ” - http://www.naas.government.bg/bg/Контакти/49.