договор
договор / Кризисен център
И през следващите три години Сдружение "Самаряни" ще предоставя държавно делегираната услуга "Кризисен център за подкрепа на лица, жертви на домашно насилие", на територията на Община Стара Загора.
 
Това е четвъртият пореден договор за Сдружение "Самаряни" и Община Стара Загора и повече от 15 години време, в което най-големия кризисен център в България помага на лица, срещнали домашното насилие в живота си.

Кризисен център “Самарянска къща”, управляван от Сдружение “Самаряни”, е с капацитет 15 места и е профилиран в предоставяне на услуги на лица, които са представители на следните целеви групи: жени, станали жертва на домашно насилие, съответно придружени или не от своите деца; жени, станали жертва на вътрешен и/или външен трафик,  съответно придружени или не от своите деца; деца от 0 до 18 години, станали жертва на домашно насилие, с придружител; деца от 0 до 18 години, станали жертва на вътрешен и/или външен трафик, с придружител.

Кризисен център “Самарянска къща” е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. В него основно се предоставят услуги с настаняване за срок от три месеца, като този срок може да бъде удължен до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от настанените. На пострадалите лица  се предоставя защитена среда и подслон, задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), социално и психологическо консултиране. 

Всички предоставяни в КЦ услуги са обхванати в две основни направления на работа: кризисна интервенция, свързана със справяне с шока, непосредствено след преживяно травматично събитие, и последваща психосоциална подкрепа и консултиране на пострадалите за преодоляване и възстановяване от травмата и подготовка за започване на самостоятелен начин на живот, след приключване ползването на предоставените им услуги.

Към Кризисен център “Самарянска къща” функционират следните звена: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”.