/ ThinkStock/Getty Images
Общински съвет-Стара Загора открива процедура на основание чл.21,ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.66 – чл. 75 от Закона за съдебната власт и Наредба № 1/03.02.2011 г., за определяне на 50 съдебни заседатели. Най-малко 10 на сто от тях трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Документите се приемат от 16 юли в Деловодството на Община Стара Загора, всеки ден, в рамките на работното време на администрацията. Крайният срок е 16 август. За съдебен заседател може да бъде избран всеки дееспособен български гражданин.

Трима младши прокурори встъпиха в длъжност в Районна прокуратура-Стара Загора (СНИМКИ)

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите са: възраст от 21 до 68 години; настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; завършено най-малко средно образование; да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не страда от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което е такова в друг съд; е общински съветник от съдебния район, за който е избран; участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Кандидатите за съдебни заседатели подават следните документи: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; мотивационно писмо; писмено съгласие; документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;  свидетелство за съдимост, както и декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ.

Тя може да бъде изтеглена от сайта на Община Стара Загора, раздел Обявления на Общинския съвет.
Община Стара Загора