Договорът за концесия на тролейбусните линии отива на съд
Договорът за концесия на тролейбусните линии отива на съд / netinfo
Областният управител Мария Димова даде на съд договора между община Русе и израелската фирма ЕГГЕД. Становището на областния управител е, че решението на Общински съвет за предоставяне на правото на безвъзмездно ползване на контактната мрежа на тролейбусния транспорт и токоизправителните станции в града на „ЕГГЕД-Русе” АД е постановено в нарушение на разпоредбите на Закона за общинската собственост. Преди да бъде внесено в Административния съд решението бе върнато за преразглеждане от губернатора, но общинските съветници не го направиха.

Съгласно решението, Общинският съвет е упълномощил кмета да подпише договор между акционерите в „ЕГГЕД-Русе” АД, както и всички документи свързани с ангажиментите на Общината по неговото изпълнение. Общинският съвет е задължил градоначалника да предприеме действия за предоставяне на концесия на контактната мрежа и превоза на пътници по утвърдена транспортна схема с маршрутно разписание на линиите с автобусен и тролейбусен транспорт на гр. Русе.

Контактната мрежа за тролейбусния транспорт и токоизправителните станции са обявени за публична общинска собственост и за тях са съставени актове за общинска собственост. Правомощията на Общинския съвет не включват учредяване на безвъзмездно право на вещно ползване на публична общинска собственост в полза на търговски дружества, било то и с общинско участие в капитала, е позицията на Мария Димова. Като търговско дружество по смисъла на Търговския закон „ЕГГЕД-Русе” АД е самостоятелен правен субект и не е общинско предприятие.

Единствените възможности дружеството да ползва обект – публична общинска собственост, са отдаването под наем, публична общинска собственост или чрез предоставянето на концесия. Следователно като предоставя правото на безвъзмездно ползване на контактната мрежа на тролеите и токоизправителните станции на търговското дружество „ЕГГЕД-Русе” АД, Общински съвет Русе нарушава императивни разпоредби на Закона за общинската собственост по отношение на правомощията си за управление и разпореждане с имоти- публична общинска собственост, е позицията на областният управител.