183 семейства чакат за общинско жилище
183 семейства чакат за общинско жилище / netinfo

183 крайно нуждаещи се семейства чакат за настаняване в общинско жилище, съобщи управителката на „Жилфонд” Анелия Няголова. Годишно се настаняват между 50 и 60 семейства, тъй като сградният фонд, собственост на Община Русе, е твърде ограничен. От 2006 година настанителните заповеди от безсрочни станаха срочни с максимален срок до 10 години. Назначена е 11-членнна комисия за картотекиране. Единствено тя има право да взема решения за настаняване и да дава предложения на кмета за издаване на настанителна заповед. Заседанията на комисията се провеждат веднъж месечно.

Право да бъдат картотекирани са жителите на Русе, които отговарят на следните условия от наредба №6 на ОбС-Русе:
1.Гражданите не притежават жилище, вила, идеални части от такива имоти, нямат учредено в тяхна полза право на строеж или право на ползване върху такива имоти;
2.Не притежават жилищен или вилен имот в района на населеното място или  в други в райони;
3.Не са отчуждавали имоти по т. 1 и т. 2 на други лица  през последните пет години преди подаването на молбата, с изключение на прекратяване на съсобственост;
4.Не са настанявани в жилища – общинска собственост и не са отчуждавали жилища, придобити от Община Русе;
5.Не притежават имущество в налични парични средства по влогове, моторни превозни средства, с изключение на тези, собственост на инвалиди, ползващи преференции при внос на леки автомобили, земеделски земи и гори повече от 50 дка, жилищни, вилни имоти извън тези по т. 1 и 2, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност и ателиета и други недвижими нежилищни  имоти;
6.Лицата имат доход на член от семейството не повече от една и половина  минимална работна заплата месечно;
7.Имат адресна регистрация в Община  Русе през последните 5 години;
8.Не са се самонастанявали в общински или държавни жилища, включително застрашени от самосрутване и освидетелствани по установения ред, освен ако не са изтекли повече от 5 години от освобождаването на жилището;
9.Наемното правоотношение за общинско жилище не е прекратявано на основание чл. 46, ал. 1 т. 1, 3, 4 и 8 от ЗОС, освен ако не са изтекли повече от 5 години от освобождаване на жилището;
10.Не обитават  общинско жилище или жилище, собственост на търговско дружество;
11.Обитават жилищна площ, неотговаряща на нормите на чл. 22, ал. 1 от наредбата.

Гражданите, които желаят да получат повече информация за необходимите документи за вписване в картотеката, трябва да отидат до сектор "Картотека" на на ул. "Черно море" 2.