cop
cop / obshtina guljanci
На 17 май Центъра за обществена подкрепа при Община Гулянци представи дейността си пред обществеността. На организирания Информационен ден присъстваха директора на Регионална дирекция Социално подпомагане – Светлана Георгиева и директора на ДСП Никопол – Мая Пенкова, кмета на общината Лъчезар Яков, председателя на ОбС Гулянци Огнян Янчев, зам.-кмета Владимир Дюлгеров, секретаря на общината Марияна Трифонова, общински съветници, кметове на кметства, директории на училища и детски градини, служители на администрацията и Социално подпомагане Гулянци, граждани.
Цветослава ДрагомироваЛинкова - ръководител на проекта «Център за обществена подкрепа» и началник отдел РУПОСД откри Информационния ден и акцентира на основните моменти в реализирането на проекта. Кмета на общината подчерта значението на центъра за местната общност и сподели увереност, че той ще докаже ефективността си с времето. Специалистите от екипа, които работят с ползвателите на услугите, се представиха пред гостите и разясниха основните дейности, принципи и цели на новата структура. Те представиха и информационна брошура, която освен най-важната информация, съдържа и послание – под покрива на центъра потребителите ще намират закрила и подкрепа.
Светлана Георгиева сподели приятното си впечатление от базата и екипа на центъра и подчерта, че Регионалната дирекция «Социално подпомагане» винаги ще бъде на разположение за информация, помощ и съдействие.
Отец Пламен Линков отслужи водосвет за здраве и благоденствие на работещите в центъра, ползвателите на услугите и гостите, след което всички имаха възможност да разгледат помещенията.

guljanci
obshtina guljanci
 

Центъра за обществена подкрепа гр. Гулянци бе създаден през месец април. Проекта е  финансиран по договор № РД04-59/30.03.2018 г. от Министерство на труда и социалната политика, фонд „Социална закрила” и Община Гулянци. Срока за изпълнение на дейностите е девет месеца. Общата стойност е 33 328,02 лв., от които 29 995,21 лв. от фонда и 3 332,81 лв. от Общината.
Като база по проекта се ползва първия етаж на общинската сграда, в която се помещава Социалният патронаж. Помещенията са в отлично състояние, скоро ремонтирани, а нужното обзавеждане и оборудване на ЦОП е осигурено от Община Гулянци. Персоналът се състои от управител, двама социални работници и психолог.
Дейността на Центъра за обществена подкрепа е насочена към осигуряване на социална закрила на деца в риск, за пълноценно разгръщане на личностния им потенциал и социално включване, превенция на отпадане от училище, асоциално поведение и подобряване на грижите в семействата с риск. Социалната услуга е в подкрепа на 20 деца в риск на възраст от 0 до 18 години и техните семейства. Специалистите работят със: семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения; неглижирани деца; семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки; семейства с деца със специални потребности (аномалии, увреждания, отклонения); семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; отпадащи от училище деца; бременни жени и майки, в риск да изоставят децата си; кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца; кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период; деца и семейства от общността, за работа по превенция на рисковото поведение.
Насочването към ползването на услуги в Центъра за обществена подкрепа гр. Гулянци става чрез отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” Никопол, други институции и организации, като Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКППБМН), детска педагогическа стая, училища и детски градини, болнични заведения, неправителствени организации и др. Освен това услугите ще могат да ползват и лица, които по свой избор - без направление от ДСП са се насочили към Центъра за обществена подкрепа.
Очаква се проектът в значителна степен да подобри качеството на живот на ползвателите на социалната услуга и техните семейства. Този факт ще допринесе за допълнително увеличаване на търсенето на този вид услуги в местната общност, ще се повиши  степента на доверие на потенциалните ползватели.
            Общинската администрация Гулянци ще използва формирания ресурс, помещения, обучени специалисти и др. и след приключване на проектните дейности ще  кандидатства пред АСП, МТСП за разкриване на социалната услуга Център за обществена подкрепа, като държавно делегирана дейност.