/ БНР
Община Перник обяви подбор на младежки работници и медиатор, съобщи общинският пресцентър. Процедурата е част от изпълнението на проект за изграждане на младежки център, който ще бъде модел за високи стандарти на младежка работа. Проектът се реализира по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Основна цел на проекта е изграждане на подходяща инфраструктура и въвеждане на ефективни мерки, насочени към социалното включване на младите хора, предимно от уязвими групи. Предвижда се да бъде построен модерен младежки център. Той ще създава обучителни и образователни модули, ще развива международни отношения с организации със сходна визия и мисия. Дейностите на младежкия център ще се базират на съвременни обучителни програми.

Целева група на бъдещата институция ще са младежите на възраст между 15 и 29 години, като специален фокус ще бъде отделен на младите хора от уязвими групи, които са в риск. Това са представители на етнически малцинства, младежи от социални институции, живеещи в отдалечени или слабонаселени райони, застрашени от отпадане ученици и вече отпаднали от образователната система, както и онези, които не успяват успешно да се адаптират към средата, в които живеят.

Изграждането на инфраструктура, подходяща за развитие и изява младите хора ще бъде съчетано и с осигуряване на необходимия квалифициран образователен персонал към младежкия център, уточняват от общината.