община Дупница
община Дупница / Маргарита Петрова, Дарик

Допълнителен срок за попълване на списъка на съдебни заседатели за съдебен район на Районен съд Дупница гласува ОбС Дупница на свое заседание. До 8 февруари се подават документи в деловодството на ОбС.

Необходими са още 39 съдебни заседатели за Районен съд Дупница. Процедура имаше и в края на миналата година, но липсваше интерес към нея. От 16 заявили желание, 11 бяха одобрени. Като причина за слабия интерес се отбелязва големия набор документи, който кандидатите трябва да подготвят, за част от тях са необходими и средства за издаването им. Кандидатите трябва да представят не само автобиография, но и свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, копие от диплом за завършено образование и педагогическа квалификация, ако притежават такава. Необходимо е да се приложи и мотивационно писмо както и документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973г.. Всички изискуеми документи са публикувани на сайта на община Дупница.