Дупница
Дупница
На 28 юни ще заседава ОбС Дупница. В дневния ред са включени едва 6 докладни записки. Местните парламентаристи ще решават дали да бъде поет общински дълг и ще дадат съгласие за получаване на кредити от “Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, за изпълнението на проект „Интегриран градски транспорт на град Дупница”. Максималният размер на дълга е 3 500 000 лв. с цел окончателно плащане по проекта. Срокът за погасяване е до края на месец февруари 2020 година, като погасяването на главницата се предвижда да се извършва чрез плащанията от Управляващия орган. Кредитът ще бъде обезпечен чрез учредяване на залог върху вземанията на община Дупница по договор за безвъзмездна помощ по ОП “Региони в растеж”, както и учредяването на залог върху собствените приходи на Общината.

От докладната записка ставя ясно, че до настоящият момент по изпълнението на проекта са изразходвани средства в размер на 2 667 072.69 лв. за редица дейности, сред тях - доставка и монтаж на електронно информационни табла на спирките на градския транспорт, доставка и въвеждане в експлоатация на система за управление и контрол на обществения транспорт, доставка на 4 бр. нови автобуси за обезпечаване на новосъздадената градска линия №5, инженеринг-проектиране, СМР и авторски надзор, ремонт на съществуваща и изграждане на нова улична мрежа.