Момчетата преобладават в професионалните училища в областта
Момчетата преобладават в професионалните училища в областта / Дарик Нюз,архив

Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 2.7 хил. и в сравнение с учебната 2010/2011 година намалява с 931 ученици, или с 25.7%, а в сравнение с предходната се увеличава със 7 деца, или с 0.3%. Професионалното образование и обучение през учебната 2014/2015 година в област Кюстендил се е осъществявало в 1 спортно училище, 12 професионални гимназии и 1 професионален колеж с прием след средно образование.
В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.8% от общия брой на учениците. През настоящата учебна година учителите, които работят в професионалните училища, са общо 260.
През 2014 г. средно образование в спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища са завършили с диплома 611 души.
Втора и трета степен професионална квалификация през 2014 г. са придобили съответно 66 и 299 души.
В професионалните училища и паралелки с прием след VIII клас 20 ученици са получили първа степен професионална квалификация.
В професионалните колежи с прием след завършено средно образование 18 души са придобили четвърта степен професионална квалификация.