Обявиха още 6 местности в региона за защитени
Обявиха още 6 местности в региона за защитени / DarikNews, архив

11 заповеди за обявяване на нови защитени местности с обща площ 1268,983 дка, 6 от които са на контролираната от РИОСВ- Хасково територия подписа министър Нона Караджова.  Целта е опазване на редки растителни видове, съобщават от инспекцията.

Защитена местност „Находище на Триразделнолистен ериолобус-Ливадите” е с цел опазване на вида и неговото местообитание в землището на село Белополяне, община Ивайловград. Защитена местност „Находище на Жлезист лопен” е в землището на село Българска поляна, община Тополовград, област Хасково (РИОСВ- Ст.Загора). Защитена местност „Находище на Наделенолистно великденче” - в землището на село Щит, община Свиленград, област Хасково. Защитена местност „Находище на Триразделнолистен ериолобус-Даневата чешма” е в землището на село Белополяне, община Ивайловград, област Хасково. Защитена местност „Находище на Жлезист лопен” - в землището на село Браница, община Харманли, област Хасково.

С новообявените защитени местности към януари 2013 г. общият брой на защитените територии в страната е 984, с обща площ 584 хиляди хектара, което съставлява приблизително 5,3 процента от територията на страната.

Съгласно Закона за защитените територии за защитена местност се обявяват такива с характерни или забележителни ланшдафти, включително в резултат на хармонично съжителство на човека и природата; местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества. Защитените местности се управляват с цел запазване на компонентите на ландшафта, опазване, поддържане или възстановяване на условия в местообитанията, отговарящи на екологичните изисквания на видовете и съобществата – обект на защита; предоставяне на възможности за туризъм и за духовно обогатяване. В защитените местности се забраняват дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретните обекти, предмет на защита.