/ iStock
В националния парк "Централен Балкан" разселиха в различни защитени водоеми първите екземпляри от застрашен от изчезване вид - сладководна риба главоч, съобщи Даниела Кръстева, старши експерт в отдел "Биоразнообразие" на парковата дирекция в Габрово.

Проектът е по договор, който има за цел възстановяване и опазване на главоча в парка "Централен Балкан“. През юли е било извършено разселване на първите рибки на територията на парка. Кръстева разказа, че те са от донорна популация, взети са от реки извън парка, като са уловени през 2021 година. Досега рибките са отглеждани в изградена за тази цел лаборатория. Отново в лабораторни параметри е извършено естествено размножаване на вида в контролирани условия.

По думите на Кръстева, за разселването на главоча са подбрани три участъка в река Черни Осъм, които са оценени от специалистите с най-висока степен на пригодност за създаване и поддържане на жизнеспособни популации от вида. 

Екип от Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" е извършил маркиране на предназначените за въвеждане в речните участъци рибки. Маркерите могат да се проследяват дистанционно, обясни Кръстева. В микрорезерватите са разселени общо 30 екземпляра - по десет във всеки участък. Парковата дирекция ще извършва мониторинг на разселените рибки и ще наблюдава оцеляването в защитените водоеми, нарастването и размножаването им.  

От парковата дирекция припомниха, че е създадена специална лаборатория за опазването на застрашения от изчезване вид. Тя е оборудвана с апарати за постоянен контрол на температурата, кислородното съдържание, съдържанието на амониеви и азотни съединения, рН и електропроводимост. Размерите на аквариумите са съобразени с естествените условия, които обитава главочът в басейна на река Вит – мястото, където са уловени рибките. Целта е била лесна адаптация към изкуствените условия в лабораторията, където се следи и за обратното адаптиране на рибките при връщането им в естествена среда.

Лабораторията, в която са отгледани рибките,  разполага със съоръжения за инкубация на хайвер за целите на инвитро размножаването. Оборудвана е и система за отглеждане на жива храна (ларви на насекоми), с която се храни главочът. 

Природозащитният статус в България на главоча е критично застрашен, посочиха от парка. Рибата обитава горните течения на реките - с бързотечащи, студени води. Тя се храни с безгръбначни животни и малки рибки, а видът е застрашен от изчезване в национален и европейски мащаб. 
БТА