Сесия на Общински съвет - Добрич
Сесия на Общински съвет - Добрич / Дарик Добрич
Общински съвет – Добрич провежда поредното си редовно заседание. На него ще бъде разгледан годишен доклад за изпълнението през 2018 г. на Общинския план за развитие – 2014-2020 година, както и информация за извършени промени по бюджета през първото тримесечие на 2019 г. Ще бъдат одобрени разходите за командировки на кмета и председателя на Общински съвет за периода от началото на годината до 31 март.
 
В дневния ред има още предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 г. и на Програмата за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население. Ще бъдат представени доклади за резултатите през 2018 г. на общинските дружества - ДКЦ-1 и ДКЦ-2, "Столове", "Жилфонд инвест", ЦПЗ, Автобусен, Градски и Тролейбусен транспорт.Ще бъде направено предложение за промяна на механизма за разпределение на субсидиите за вътрешноградските пътнически превози.
 
Съветниците ще разгледат още проекти на подробни устройствени планове за поземлени имоти, свързани с реализирането на интегрирания проект за подобряване на водния сектор в град Добрич, както и за други дейности.
 
Ще бъдат приети докладите за дейността през изминалата година на шестте читалища, действащи на територията на Добрич – „Йордан Йовков“, „Пробуда“, „Добрич“, Мевляна“, „Романо дром“, „Български искрици“. Ще бъдат поднесени и отчети за дейностите, заложени в Общинската програма за управление на отпадъците 2015 -2020 г.; програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух; на Общинската програма  за опазване на околната среда; на Общинската програма за закрила на детето. Ще се приеме План за развитие на социалните услуги в Община град Добрич за 2019/2020 г.

Дневният ред е дълъг и включва 45 точки.
.