Излезе докладът за България - вижте какво пише в него
Излезе докладът за България - вижте какво пише в него / ThinkStock/Getty Images

Европейската комисия представи поредните си доклади за напредъка на България и на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. В документите се отбелязват условията за изпълнение на целите и прекратяването на механизма.

Докладът съдържа препоръки за "по-интензивно докладване" и за повече прозрачност. В краткосрочен план по-интензивното докладване и повишената прозрачност ще помогнат на ЕК да направи окончателни заключения, а след като механизмът престане да действа, те ще осигурят подкрепа за устойчивостта на реформата, като спомагат за отчетността, пише в документа.

Доклада можете да прочетете тук

Специфичният характер на обхвата на механизма представлява аргумент против това да се правят преки връзки с други области на политиката, отбелязва Комисията.

Затова ЕК не счита, че е уместно да се прави връзка между механизма и решенията в други области, като например допустимостта за финансиране по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове или достъпа до Шенгенското пространство, пише в доклада. Когато набелязаните в настоящия доклад стъпки по показателите бъдат осъществени, ще се счита, че съответният показател временно е изпълнен. Когато бъдат осъществени стъпките по всички показатели, действието на механизма ще бъде прекратено. Отправените препоръки може следователно да се считат за достатъчни за постигането на тази цел освен ако определени промени не доведат до ясен обрат в хода на напредъка.

Комисията счита, че този подход ще допринесе също за ускоряване на процеса от страна на българските власти и от страна на ЕС. Що се отнася до показателите, по които се счита, че е постигнат съществен напредък, ЕК смята, че решителното изпълнение на препоръките, съчетано със запазване на темпа и последователната посока на реформата, ще позволи бързото приключване на проверките по тези показатели, докато за други показатели този процес ще бъде по-труден. Затова комисията възнамерява да представи следващия доклад още в края на тази година и е готова да предостави допълнителна помощ, за да спомогне за утвърждаването на необратимия характер на напредъка и следователно за прекратяването действието на механизма.

При оставащите ключови стъпки ЕК отбелязва, че равносметката от изминалите 10 години показва, че поредните правителства и институциите на съдебната власт у нас са положили значителни усилия. Бяха осъществени важни законодателни и институционални промени, особено по отношение на съдебната власт. В началото на прилагането на механизма обаче ефективният напредък, водещ до постигането на трайни резултати, беше по-бавен от очакваното, като имаше случаи на нежелание за изпълнение на препоръките за съвместна работа на институциите с цел установяване на общи проблеми и прилагане на общи решения, пише в доклада.

Реформата трябва да продължи и вътрешните структури трябва да бъдат укрепени, за да се осигури задоволително и необратимо изпълнение на показателите.

Евробарометър: 72% от българите искат мониторингът над България да продължи

ЕК препоръчва да се осигури прозрачен избор на членовете на бъдещия Висш съдебен съвет (ВСС), като преди избора на членовете от парламентарната квота следва да се организира публично изслушване в Народното събрание и да се даде възможност на представителите на гражданското общество да коментират кандидатите. Препоръчва се да се установи практика назначаването на висши съдебни длъжности да бъде прозрачно и да се основава на качествата на кандидатите, като това следва да важи и за предстоящото назначаване на нов председател на Върховния административен съд.

Препоръчва се да се подобрят практическото функциониране на инспектората към ВСС и последващите действия на Съвета в отговор на констатациите на инспектората, особено по отношение на въпроси, свързани с почтеността на магистратите; да се обмисли възможността за отправяне на искане за външна помощ, например от Съвета на Европа. Препоръчва се да се приемат изменения на Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс за подобряване на нормативната уредба на наказателното преследване на корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност.

Друга препоръка е да се публикува за обществена консултация доклад, в който подробно се отчита напредъкът по изпълнението на националната стратегия за съдебна реформа и се определят оставащите стъпки, които трябва да бъдат предприети. Следва да се създаде механизъм за непрекъснато публично отчитане на напредъка през оставащата част от периода за изпълнение на стратегията.

ЕК препоръчва да се намери решение на положението с натовареността в най-натоварените съдилища въз основа новите стандарти за натовареност и да се постигне съгласие по пътна карта за реформа на съдебната карта, едновременно с развитието на електронното правосъдие. Препоръчва се да се изготви пътна карта за изпълнение на препоръките във връзка с реформата на прокуратурата и взаимодействието й с другите институции, включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.

Следващата препоръка е да се приеме нова нормативна уредба за борбата с корупцията в съответствие с целите, изложени в стратегията за борба с корупцията, и да се осигури прилагането на тази уредба. ЕК настоява да се създаде ефективен орган за борба с корупцията. На нашата страна е препоръчано да се приеме и осъществи реформа на Закона за администрацията с цел укрепване на вътрешните инспекторати в държавната администрация. На основата на анализа на приключили дела следва да се изготви пътна карта за взаимодействие между всички съответни институции за отстраняване на слабостите при разследването и наказателното преследване на случаи на корупция по високите етажи на властта, като тази карта следва да включва и механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.

ЕК препоръчва да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за корупция по високите етажи на властта, за които вече има информация в общественото пространство. При зачитане на презумпцията за невиновност, главният прокурор следва да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения. Върховният касационен съд и Министерството на правосъдието следва да докладват за постановените осъдителни присъди, както и за изпълнението на наказанията.

Препоръчва се да се осъществява външен контрол върху предварителните проверки на процедурите за обществени поръчки и върху свързаните с тях последващи действия, включително върху последващите проверки, както и във връзка с разкритите случаи на конфликт на интереси или корупция и коригиращите мерки за отстраняване на установените пропуски. Следва да бъдат въведени основани на риска мерки за противодействие на корупцията по ниските етажи на властта във високорискови сектори в рамките на държавната администрация, като се черпи опит от постиженията в Министерството на вътрешните работи. Следва да бъдат продължени усилията в МВР, пише в доклада.

Излезе докладът за България  вижте какво пише в него
netinfo

ЕК препоръчва да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по изпълнението националната стратегия за борба с корупцията за оставащата част от периода на изпълнение на стратегията. Комисията предлага да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за корупция по високите етажи на властта, за които вече има информация в общественото пространство. При зачитане на презумпцията за невиновност, главният прокурор следва да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения. Върховният касационен съд и Министерството на правосъдието следва да докладват за постановените осъдителни присъди, както и за изпълнението на наказанията.

Нашата страна трябва да приеме необходимите изменения на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и да направи така, че Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество да продължи да работи независимо и ефективно.

Мониторинговият доклад на ЕК за България - като цяло положителен

В докладите на ЕК по механизма от 2015 г. и 2016 г. бе възможно да се потвърдят важните стъпки, предприети от българските власти с цел реформата да бъде върната на дневен ред. През 2016 г. България постигна допълнителен значителен напредък при изпълнението на стратегията за съдебна реформа, а същевременно националната стратегия за борба с корупцията все още е в ранна фаза на изпълнение. В по-общ план през последните десет години цялостният напредък не беше толкова бърз, колкото се очакваше, и продължават да съществуват редица значителни предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени.

Новото правителство ще трябва да доведе реформата до сигурни необратими резултати. Ето защо в настоящия доклад не може да се заключи, че на този етап показателите са изпълнени в задоволителна степен, пише в документа. Могат обаче да се набележат ограничен брой ключови препоръки, които да очертаят пътя към временното прекратяване на наблюдението по отделни показатели, а след това и към приключването на процеса по механизма.

Комисията счита, че целите на механизма могат да се постигнат чрез изпълнението на препоръките, съдържащи се в настоящия доклад. Темпът на процеса ще зависи от това колко бързо България ще съумее да ги изпълни необратимо. Комисията приканва България да предприеме действия за изпълнение на препоръките, съдържащи се в настоящия доклад. Комисията ще оцени постигнатия напредък към края на тази година.

Източник: БТА