/ iStock/Getty Images
До 16 юни участниците в изборите трябва да подадат първоначалната информация за Единния регистър по Изборния кодекс в Сметната палата, припомнят от одитната институция.

Информацията, която те трябва да изпратят е: трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения; трите имена и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата; декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърли една минимална работна заплата; декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата; наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.

По време на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети трябва да изпращат в 7-дневен срок новопостъпилата информация за включване в ЕРИК.

Информацията следва да се предоставя на хартиен и електронен носител в Сметната палата.

Сметната палата е публикувала указания за попълване. Те могат да се видят на адрес www.bulnao.government.bg.
БТА