Системата на ООН в България
Системата на ООН в България / netinfo

В България, както и в много други държави, постоянният представител на Програмата на ООН за развитие (ПРООН) е и постоянен координатор на ООН за страната. Постоянният координатор на ООН обединява отделните агенции на ООН в България с цел постигане на по-висока ефективност и по-добри резултати от всички техни дейности. Всички агенции на ООН заедно и всяка поотделно оказват подкрепа на България за постигането на Целите на хилядолетието за развитие, насочени към подобряване живота на хората по цял свят. Ежегодни доклади на Постоянния координатор на ООН за България правят преглед на съвместната дейност на екипа на ООН в страната.

Семейството на ООН в България

Освен Програмата на ООН за развитие (ПРООН), Върховният комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Световната здравна организация (СЗО) поддържат постоянни представителства в България. Международната организация на труда (МОТ) се представлява в България от свой национален координатор, а институциите от Бретън Уудс, Международният валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ) имат свои местни мисии в страната. Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) поддържа проектен офис в София, за координация на регионалните дейности по пресичане на трафика с наркотици и превенция на престъпността. Проектни офиси имат и Фондът на ООН за населението (ФНООН) и Общата програма на ООН срещу ХИВ/СПИН (ЮНЕЙДС). Международната организация по миграция (МОМ), която си сътрудничи тясно със специализираните организации и агенции на ООН, има в България своя мисия.

Партньорство между агенциите на ООН

Отдела на ООН за социално развитие се налага като добър пример за засилващото се партньорство на агенциите на ООН в България. Създаден през 2000 г., Отделът за социално развитие включва в състава си Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), Фонда на ООН за населението (ФНООН), Общата програма на ООН срещу ХИВ/СПИН (ЮНЕЙДС) и ПРООН. Под ръководството на постоянния координатор на ООН дейността на отделът е съсредоточена върху младите хора, репродуктивното здраве и ХИВ/СПИН.

Дейност на ООН в България

Националният политически консенсус по посоката на реформите и необходимостта от усърдна работа в рамката, зададена от присъединяването на страната към Европейския съюз (ЕС), дадоха добри възможности на агенциите на ООН да работят в много сфери на територията на цялата страна. Проблемите, към които са насочени повечето програми на ООН в сферите на създаването на заетост, здравеопазването, интеграцията на малцинствата и човешките права, изграждането на капацитет в местното самоуправление, са приоритетни области на българското правителството. През следващите няколко години с присъединяваното на България към ЕС дейностите на организациите и агенциите от системата на ООН все повече ще се насочват към предоставянето на подкрепа на България, която да гарантира, усвояването на произтичащите от членството нови възможности за развитие на страната.

Източник: www.undp.bg