Парламентът гласува промени в Закона за търговския регистър

Предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението да публикуват годишния си финансов отчет

/ БГНЕС, архив
Предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението да публикуват годишния си финансов отчет
Предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, се освобождават от задължението за публикуване на годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишния доклад за дейността си. Това прие на първо четене парламентът с промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, внесени от Министерския съвет.

Одобрени са промени в закона за търговския регистър

Предвижда се заявленията за обявяване на декларациите по закона за счетоводството и заявленията за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици по Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, да се разглеждат по реда на постъпването им, отделно от другите заявления.

Целта е подобряване на организацията и ефективността в работата на търговския регистър, както и преодоляване на забавянето при обработването и разглеждането на всички категории заявления за вписване, заличаване и обявяване, според мотивите за законопроекта.

БГНЕС

Според вносителя измененията няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, разходите по изпълнението на нормативния акт ще са в рамките на утвърдения за съответното ведомство бюджет.

Кога се срина сайтът на Търговския регистър?

Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова подчерта, че с промените се облекчава и работата на служителите от Агенцията по вписванията, защото търговският регистър е много натоварен.

Христиан Митев от "Обединени патриоти" коментира, че законът за търговския регистър е част от реформата в правосъдната система.