/ iStock/Getty Images
Правителството прие Отчет за 2020 г. за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 година), съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Като положителни тенденции в документа могат да бъдат отбелязани подобряването на жизнения стандарт и качеството на живот на населението, увеличаването на механичния прираст на населението, намаляването на детската смъртност и броя на разводите.

През 2020 г. годишният общ доход средно на човек от домакинство е 7 002 лв. и нараства с 6.2 процента спрямо 2019 година. За последните десет години (2011-2020 г.) общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.9 пъти. Покупателната способност на домакинствата се увеличава през 2020 г. спрямо 2019 г. при повечето от основните хранителни продукти. Коефициентът на детска смъртност продължава да намалява и през 2020 г. се е понижил до 5.1 процента. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4 процента, а през 2019 г. - 5.6 процента. Съществено влияние върху броя и структурите на населението в страната оказва и механичният прираст, който през 2020 г. е плюс 30 715 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се и изселилите се от страната.

Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548 души, което представлява 1.5 процента от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2019 г. населението на страната намалява с 34 934 души, или с 0.5 процента. Това е най-ниската стойност на намаление през последните години, което се дължи основно на положителния механичен прираст.
БТА