/ iStock/Getty Images
На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обсъди доклад във връзка с внесеното на 14 ноември заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец декември 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В заседанието участваха и представители на "Булгаргаз“.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 декември 2023 г. да бъде в размер на 88,61 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в Подземното газово хранилище „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. Общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от четири различни източника.

В ценовия микс за декември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 31,76 % от потреблението за месеца и имат важно значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за ноември два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от добив от ПГХ „Чирен“. Неговата цена се формира от цената на придобиването като е отчетено и същественото влияние на извършвания виртуален добив/нагнетяване през периода 1 януари 2023 г. – 30 ноември 2023 г.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за декември - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

На откритото заседание представителите на „Булгаргаз“ ЕАД информираха, че към днешна дата прогнозната цена в заявлението за декември се запазва. Очаква се тя да е с близо 7,5% по-висока от действащата цена за ноември.

Председателят на КЕВР Иван Иванов коментира, че в момента на европейската газова борса в Нидерландия цената на дневния индекс TTF намалява. Той изрази очакване продължаването на тази тенденция да се отрази благоприятно на следващите решения на КЕВР за цената на природния газ. Според него независимо от рязкото застудяване в цяла Европа цената на природния газ не се повишава. Това се дължи на обстоятелството, че газохранилищата в цяла Европа са запълнени и се тегли от тях, като и "Булгаргаз" вече добива малки количества от газовото хранилище в Чирен. Другата причина е, че редица страни в Европа намират алтернативни маршрути за снабдяване с природен газ.

Благоприятен фактор е и предстоящото пускане в експлоатация на газовата връзка София – Ниш и на терминала за регазификация в Александруполис. В него „Булгартрансгаз“ има 20-процентно участие, което ще позволи България да получава годишно допълнително до 1 млрд. куб. метра природен газ.

Според Александър Йорданов, член на КЕВР, на газовите пазари не се случва нищо екстремно и повишаването на цената е в резултат на нормалните сезонни колебания. За българските потребители е осигурена конкурентна цена в сравнение с цените на референтните газови пазари. Според него няма риск за доставките на газ за страната, тъй като освен пълното газово хранилище в Чирен се предприемат и действия за диверсификация на маршрутите.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба на 1 декември 2023 г. „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за м.декември. Те ще отчетат котировките на международните газови пазари и валутния курс към 30 ноември т.г. включително. Същият ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месеца, по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.