/ iStock/Getty Images
Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев нареди в периода от 1 до 31 май обучението на учениците от 5 до 12 клас, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение,с изключение на учениците от 5 до 12 клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците със сензорни увреждания, обучаващи се в специалните училища, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, както следва:

От МОН предлагат присъствено да се обучават по пет випуска

От 5 до 7.05.2021 г. за учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас.

От 10 до 14.05.2021 г. за учениците от 7, 8 и 10 клас.

От 17 до 28.05.2021 г. за учениците от 5 и 9 клас.

Занятията се провеждат в съответствие с Насоките за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19. Заповедта е издадена поради необходимост от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в училищата.