/ iStock/Getty Images
Най-много иновативни предприятия са регистрирани в Белгия и Португалия
България е в последната тройка страни на Европейския съюз (ЕС) с най-нисък дял иновативни предприятия в Съюза, показват данни от анализ на Евростат за проучването на иновациите в общността през 2017 г. У нас едва 27% от общия дял на предприятията развиват някаква ефективна иновационна дейност, при среден показател за ЕС от 51% високотехнологични предприятия. Зад нас са само Полша - 22% и Румъния - 10% предприятия в областта на научноизследователската и развойна дейност (НИРД).

Въпреки сравнително ниския дял иновативни предприятия България е страната в ЕС с най-висок годишен растеж на бюджетните разходи за иновативна дейност - около 30%, докато страни като Люксембург и Исландия са с показатели от около 2%, но въпреки това са в челната десетка на иновативните страни в общността.

Според данни на Ннационалния статистически институт (НСИ) общите разходи у нас за иновативна дейност през 2017 г. са били близо 760 млн. лева, от които 530 млн. са били предназначени за икономическата дейност на предприятия, други 170 млн. - за държавния сектор, около 43 млн. лева - за висшето образование и др. От тези бюджетни средства за научноизследователската и развойна дейност най-голяма част са били разпределени за Югозападния район на страната - близо 530 млн. лева, а най-малко - за Северозападна България - близо 30 млн. лева.

Най-много иновативните технологии са се ползвали в преработващата промишленост, като за този сектор са били заделени 180 млн. лева. Други 170 млн. лева са били за предприятия в сферата на съобщенията или за събиране и разпространение на информация - 170 млн. лева.
 
Най-висок процент иновативни предприятия спрямо общия дял на предприятията е регистриран в Белгия и Португалия - съответно по 68%, отчита Евростат. Други страни с високо развити технологични предприятия са още Финландия, Люксембург и Германия - по 64%, Австрия, Холандия и Великобритания - с по 60% дял високотехнологични предприятия и др. В дъното на тази класация са Румъния - 10%, Полша - 22%, България - 27%, Унгария - 29%, Латвия, Литва и Малта - с по 30% дял на иновативни предприятия.

iStock/Getty Images

Общо в ЕС през 2017 г. е имало над 46 000 предприятия за високотехнологично производство, разпределени в няколко ключови категории - аерокосмонавтика, електроника и съобщения, компютърни технологии, военна промишленост и др.

Оборотът на високотехнологичните производства в Германия възлиза на 121 млрд. евро, като във Франция оборотът е бил 68 млрд. евро и в Италия - 44 млрд. евро. Добавената стойност е била разпределена по подобен начин, като участието на Германия бе най-високо в размер на 43 млрд. евро, следвана от Франция и Великобритания - съответно с 20 млрд. и 17 млрд. евро.
Разходите в ЕС за високотехнологични производства възлизат близо на 200 млрд. евро, като най-висок дял в страните е отбелязан във Великобритания - 14 млрд. евро, Германия - 12 млрд. евро, а най-нисък в Кипър - едва 4 млн. евро.

Инвестициите в научни изследвания, развитие, иновации и умения представляват ключова област в политиката на ЕС, тъй като тя е от съществено значение за икономическия растеж и са основни фактори за засилване на конкурентоспособността и създаване на по-ефективни и добре платени работни места в общността, отчита анализът.
БТА