Община Свищов стартира изпълнението на проект за културната инфраструктура
Община Свищов стартира изпълнението на проект за културната инфраструктура / Община Свищов
На 29 юли 2019 г. /понеделник/ от 11,00 часа в Зала 1 на Общинска администрация Свищов се проведе встъпителна пресконференция по проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на община Свищов”, изпълняван по ОПРР, ДБФП № BG16RFOP001-1.036-0005-С01/18.07.2019 г.

Заложените дейности са насочени към подобряване на съществуващата материална база на три от читалищата на територията на община Свищов - НЧ „Светлина-Царевец 1927”, НЧ „Трудолюбие – 1907“ с. Вардим и НЧ „Филип Станиславов-1903“ с. Ореш. С ремонта на сградите ще се даде възможност за разрастване и разширяване на дейностите, осигуряване на устойчивост на предлаганите продукти и услуги, по-добри битови условия за работа и не на последно място - ще бъде осигурен достъп до тях за хората в неравностойно положение. Изпълнението на заложените проектни дейности ще допринесе за повишаване привлекателността на читалищата и културните изяви сред младите хора, което ще увеличи  посещаемостта на представленията и увеличаване на броя на желаещите да се включат в формираните състави, клубове и групи.

На събитието присъстваха кмета на общината, изпълнителният директор на „Регионален фонд за градско развитие” АД г-н Мартин Заимов, кметове на кметства, председатели на читалищата и други гости, пред които бе представена основната цел на проекта, планираните дейности, обектите на интервенция, екипа и очакваните резултати от неговото изпълнение.

По време на пресконференцията кмета на общината Генчо Генчев и управителя на „Регионален фонд за градско развитие” АД г-н Заимов подписаха договора за инвестиционен кредит за реализиране на проектното предложение.

Проекта на обща стойност 2 766 728,99 лв. ще се изпълнява в рамките на 24 месеца.