56 находища на подземни богатства  проверени от експерти на РИОСВ-Варна
56 находища на подземни богатства проверени от експерти на РИОСВ-Варна / netinfo
56 находища на подземни богатства, които се намират на територията на област Варна и Добрич са проверени от експерти на РИОСВ-Варна през 2007 година.

От тях 34 са отдадени на концесия, а 22 са недействащи. Всички концесионери извършват добив, търсене и/или проучване на подземни богатства на база съгласувани от министерството на околната среда и водите годишни технически проекти.

Проверки са извършвани на фирмите концесионери. Контролират се заложените в годишните технически проекти мерки по опазване на земните недра и околната среда и условията в издадените становища по проектите от РИОСВ-Варна.

При проверките е установено, че всички 34 концесионери извършват добив на подземни богатства на основание на съгласувани проекти от МОСВ. В останалите 22 неотдадени на концесия находища на подземни богатства не са установени нарушения. Също така при проверките са установени нарушители извършващи добив на подземни богатства, без необходимите за това документи и са предприети мерки срещу тях по Закона за подземните богатства.

При установяване на нарушения, законът предвижда налагане на глоба от 5 до 50 хил. лв.

Продължава контрола по отношение добив на инертни материали без узаконяващи дейността документи.