лаптоп
лаптоп / iStock/Getty Images
Интернет сайтовете на съдилищата ще бъдат унифицирани по съдържание и структура на информацията. От началото на 2020 година старите интернет страници  се бъдат пренасочвани към новите.

Унифицирането на структурата и съдържанието е по проект „Доразвитие и централизиране на порталите в Сектор „Правосъдие“ за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие“. По този начин е постигнато подобряване и улесняване достъпа на гражданите до електронни услуги в областта на правосъдието чрез единната унифицирана система.

Въведена е нова електронна услуга – за подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК, чрез електронен формуляр и е реализирана възможност за автоматизирано подаване на множество заповеди за изпълнение от един взискател, чрез предварително подготвени файлове в специално дефиниран формат.