Приеха устройствения план на кв. „Бедечка”
Приеха устройствения план на кв. „Бедечка” / DarikNews.bg, архив

С 42 гласа „за" и един „против" съветниците одобриха Подробния устройствен план за кв. „Бедечка". Проектантът да преработи ПУП-а така, че да се запазят границите на общински парцел, решиха още заседателите след предложение на кмета Живко Тодоров. „Община Стара Загора е собственик на застроен поземлен имот с площ от 2731 кв. м. Има седем масивни сгради и една полумасивна постройка. Необходимо е проектът за ПУП да се промени така, че регулационните граници на имота да запазят съществуващите сгради в парцела. Така ще защитим обществения интерес", мотивира се кметът.

„Изпълнени са всички нормативни изисквания, вложени са много усилия и труд и затова не приемама по-голямата част от отправените критики към плана. В него са предвидени терени за общински пазар, за спортни площадки, ще има озеленени площи, които са около половината от територията, ще бъде запазена най-ценната дървесна растителност, предвиден е самостоятелен поземлен имот и за Стария чинар, т.е. всичко това е в полза на обществения интерес", обясни в зала арх. Банко Банов.

Парк „Бедечка" се намира в североизточната част на Стара Загора. Имотите саразположени в южната част на парка с приблизителна площ около 388 дка в строителните граници на града. Планът за застрояване обхваща част от териториите на кадастрален район 513 в следните граници: северно от ул. "Христина Морфова", на юг от продължението на ул."Радецки", на изток от ул. „Иван Вазов" и на запад от ул. „Хан Тервел", съгласно приложения проект.В него ще живеят между 1500-3000 души на площ от около 420 декара. Около 17% от територията са за улици, между 20-22% е озеленяването и зоната за рекреация. С проекта са отредени шест урегулирани поземлени имота за изграждане на нови трафопостове за захранване на квартала. Комуникационното решение следва постановките на Общия устройствен план като клас и профили на улици. Създаден е ясен комуникационен скелет, с който се осъществяват главните входове и изходи на комплекса, както към града така и към новоусвояваните терени на изток от р. Бедечка. Използвани са всички възможности за по-широки профили на улиците, с по-широки тротоари, включително и зеленина, както и разполагането на паркинги по тях. Осигурени са велоалеи на територията на комплекса. Етажността като цяло е в рамките на 3 етажа, предимно индивидуално застрояване.Единственият обект в квартала, който има статут на недвижим културен паметник, е „Старият чинар", на възраст около 500 г., обявен за природна забележителност -отредено е УПИ І 6700, като е осигурен максимално възможнен терен за озеленяване.