/ Уикипедия
Обществено обсъждане за идентифициране и предложения на проектни идеи насочени към развитието на туристическите атракции, ще се проведе от 17:30 часа в Килийното училище. То е във връзка с публикувани Насоки за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“, Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/.
 
Обществено обсъждане на проект за реконструкция на 6 архитектурни обекта в Кюстендил

6 архитектурни обекта от национално значение, са в плановете на общинското ръководство, с които да се кандидатства по проект „Развитие на туристическите атракции”. Това са: черквата „Св. Богородица”, Римските терми, джамията-музей Ахмед Бей, Крепосната стена, джамията „Фетих Мехмед” и Пирговата кула.

Проектът е на стойност около 10 000 000 лв. Като могат да са обекти само от национално и световно значение, в нашият случай са от национално. Освен реконструкция, консервация и реставрация на обектите, по проекта се предвижда и изграждане на съпътстваща инфраструктура-транспорт, тоалетни, паркинги и други”, заяви по време на обществените обсъждания с бизнеса, архитекти и музейни работници, зам.-кметът Радмила Рангелова.
Дарик- Кюстендил