/ Влади Владимиров
Прогнозната рамка на Бюджет 2019 на Община Кюстендил надхвърля 40 милиона лева (40 440 000 лв.), което е с около 6 милиона лева повече от предходната година.

Публично обсъждане на бюджета на община Кюстендил за 2019 г.

Прогнозният ръст на постъпленията от данъчни приходи с 444 хил.лв. в сравнение със началния план за 2018 година, като това увеличение е, при непроменени размери на ставките на местните данъци от 2008 г. до момента и се дължи главно на предприети сериозни мерки за повишаване на събираемостта на местните данъци, коментират от общинска администрация.

Промяна в постъпленията се очаква само при данъка за моторните превозни средства, заради въведената законодателна промяна, като ставките за отделните категории автомобили не са променени в сравнение с предходните години.

1 842 000лв. са предвидените средства за капиталови разходи. Публичното обсъждане на бюджета на община Кюстендил за 2019 година и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2021 г. е днес от 17:30 часа в залата на общината.
Дарик- Кюстендил