процент
процент / dariknews.bg
99.4% от населението на област Кюстендил е свързано с обществено водоснабдяване през 2918 г., сочат данните на НСИ. Използваната питейна вода от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта намалява от 99 л/ден през 2017 г. на 98 л/ден през 2018 година .
 
През същия период средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната е 99 литра. С най-голямо потребление са областите София - столица (126 л/ден/чов.), Благоевград (117 л/ден/чов.), Бургас (109 л/ден/чов.) и Перник (106 л/ден/чов.), а с най-ниско - област Търговище (69 л/ден/чов.).
 
 От 2015 г. насам в област Кюстендил се регистрира режим на водоснабдяване за 1.0% от населението поради недостиг на вода (засушаване).

 С ограничено водоподаване през 2018 г. е 1.1% от населението в страната, като най-засегнати са областите Габрово (28.2%), Търговище (13.1%) и Сливен (7.8%).

През 2018 г. със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води е свързано 62.3% от населението в областта, при общо за страната 63.9%. В областта 72.6% от населението е свързано с обществената канализация, като за 10.3% от населението обществената канализационна мрежа е без наличие на пречистване (12.3% за страната).