център
център / Дарик- Кюстендил
11 докладни записки ще разгледа ОбС Дупница на заседанието на 28 февруари. Предстои да бъде утвърдена новата транспортна схема. Предложението е да бъде пусната автобусна линия 5А като допълнителна на линия номер 5, което означава, че обхвата на линия 5 ще бъде разширен. Предвижда се в маршрута да бъде включена и централната градска част, като са предвидени спирки при Спортната зала, старата автогара, както и спирка в района на складовете в промишлената зона.

С решение ще ОбС от 1 април ще бъде закрит Дом „Олга Стоянова“. От началото на 2019 година със заповед на Агенцията за социално подпомагане капацитета е намален от 22 на 9 места, а предприетите мерки са в изпълнение на Актуализирания план за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България“, поетапно закриване на специализираните институции за деца.

В Дупница по различни проекти са разкрити няколко социални услуги, а от март 2020 година ще има още две нови „Център за настаняване от семеен тип за деца“ с капацитет 12 места и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“ с 8 места, и там ще бъдат настанени децата от дом „Олга Стоянова“. В момента в дома има 7 деца.

ОбС ще гласува Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, както и План за реализиране на дейностите от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в община Дупница. Държавата подпомага общините в справянето с посочените проблеми чрез реализирането на програми за реализиране на дейности за образователна десегрегация. Приемането на цитираните Стратегия и План позволи на Община Дупница да кандидатства за финансиране по Национална програма „Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десегрегация” и спечели финансиране в размер на 21 399,25 лв. Допустими дейности, за които се отпускат средства са осигуряване на безплатен транспорт в рамките на населеното място за деца и ученици в несегрегирани приемни образователни институции – училища с малък брой ромски ученици: СЕУ „Св. Паисий Хилендарски”, ОУ „Св.св. Кирил и Методий”- Дупница и ОУ „Евлоги Георгиев”, осигуряване на учебни пособия и материали за децата и учениците, включени в процеса на образователна десегрегация.

Община Дупница се включи с 10% съфинансиране от общия бюджет на проектното предложение на стойност 2 139,93 лв. Ще бъде упълномощен и представител на община Дупница за участие в заседанието на ВиК Асоциацията, което ще се проведе на 5 март.