Експерти представиха план за развитие на община Благоевград до 2020 година
Експерти представиха план за развитие на община Благоевград до 2020 година / netinfo

Експерти и граждани на Благоевград обсъдиха плана за развитие на общината до 2020 година.

На публичния дебат присъстваха специалисти от община Благоевград, медии и граждани. Те бяха запознати със стратегията "Общински план за развитие на Община Благоевград 2014 – 2020г.", която има за цел да представи анализ на актуалната ситуация в oбщината и стратегическите цели и мерки на институцията за бъдещия програмен период.

Настоящият план за развитие и заложените в него дейности са съобразени с приетите стратегически документи за регионално развитие в контекста на кохезионната политика на ЕС за следващия програмен период.

След цялостния преглед на плана и внасянето на допълнения по него, той ще бъде внесен за разглеждане на сесия на Общински съвет- Благоевград. "Общински план за развитие на Община Благоевград 2014 – 2020г." бе разделен на няколко области, които включваха социално-икономически анализ на община Благоевград, анализ на нормативната уредба на институцията и ситуационен анализ /SWOT анализ/.

Бяха разгледани визията, стратегическите цели и приоритети на общината, както и индикатори за наблюдение и индикативна финансова таблица.