/ iStock/Getty Images
Регистрация на фирма е процесът, през който всеки нов бизнес трябва да мине. Няма как да съществува законен бизнес без откриване на фирма. Когато дойде моментът някой да стартира бизнес, неминуемо възниква въпросът „каква фирма да регистрирам“?

Често бъдещите собственици на бизнес нямат никаква представа каква фирма им трябва, затова в този материал ще се фокусираме върху темата „регистрация на фирма“ и различните видове фирми, които можем да регистрираме, когато решим да започнем свой бизнес.

Регистрация на фирма ЕООД

Може би най-често срещаният случай на стартиране на малък бизнес, е когато един човек решава да започне сам някакво начинание. В този случай, най-често срещаната форма е дружеството с ограничена отговорност. Когато само едно лице иска да стартира бизнес, е възможно да се предприеме и регистрация на фирма едноличен търговец. За тази форма ще говорим след малко.

Регистрация на фирма ЕООД е най-често срещаната регистрация изобщо на дружества в България. За сравнение, през 2019 година са регистрирани 26667 фирми ЕООД, 5852 ООД-та, 1559 фирми ЕТ и по-малко от 200 ЕАД и АД. В статистиката на регистрираните фирми през годината влизат и общо 14 командитни и събирателни дружества.

Статистиката красноречиво говори, че най-предпочитаната форма за осъществяване на стопанска дейност в страната, е едноличното дружество с ограничена отговорност.

Цена за регистрация на фирма ЕООД

Когато говорим за регистрация на фирма, винаги от значение е и цената на услугата. В България услугата по откриване на фирма е изключително достъпна, а процесът е доста бърз – регистрацията на нова фирма отнема до 2 работни дни след подаване на документите в Агенция по вписванията.

Цената за услугата регистрация на фирма варира от около 100 лева за най-елементарните случаи до над 1000 лева за по-сложните.

Държавната такса за регистриране на фирма е 55 лева, ако документите се подадат по електронен път и 110 лева, ако се подадат на гише.

Таксите към трети лица (банка и нотариус) обикновено не надвишават 70-80 лева.

Документи за регистрация на фирма ЕООД

Документите за регистрация на ЕООД са следните:

- Учредителен акт;
- Учредителен протокол;
- Нотариално заверен спесимен от подписа на управителя/управителите;
- Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ от управителя/управителите;
- Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
- Документ за внесен в банка капитал;
- Документ за платена държавна такса.

Ако документите се подават от приносител, е необходима и декларация по чл. 13, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ и нотариално заверено пълномощно. Ако документите се подават на гише от пълномощник, нотариална заверка е необходима и за заявлението А4.

Регистрация на фирма ООД

Единствената разлика между най-разпространените форми за правене на бизнес в България, е, че при ЕООД имаме само един собственик на капитала, а при ООД, са двама или повече. Други разлики между двата вида дружества няма.

Цената за регистрация на фирма ООД обикновено е като тази при ЕООД, като документите са същите с малки разлики в имената. Ето ги и тях:

- Дружествен договор;
- Протокол от учредително събрание;
- Нотариално заверен спесимен от подписа на управителя/управителите;
- Декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ от управителя/управителите;
- Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ;
- Документ за внесен в банка капитал;
- Документ за платена държавна такса.

Регистрация на фирма ЕТ

Когато говорим за регистрация на ЕТ, следва да имаме предвид, че това е една сравнително остаряла и донякъде рискова форма за правене на бизнес.

Едноличният търговец има множество недостатъци и доста малко предимства в с равнение с другите две форми, споменати до момента.

Разлики между ЕТ и ЕООД

Да започнем с това, че ЕТ не е отделен правен субект, каквито са ЕООД и ООД. Това означава, че когато регистрираме фирма ЕТ, в правната действителност не възниква нов правен субект, а просто физическото лице-учредител получава качеството търговец. Това му дава право да извършва законно търговска дейност.

Какво означава отделен правен субект и ограничена отговорност? Когато предприемем регистрация на фирма ЕООД или ООД, в правната действителност възниква нов правен субект, различен от неговите учредители. При регистрация на фирма ЕТ такъв не възниква.

Ограничената отговорност означава, че учредителите на фирми ЕООД и ООД не са лично отговорни за задълженията на техните фирми, а самите дружества отговарят за задълженията си със собственото си имущество.

При регистрация на фирма ЕТ няма ограничена отговорност, като физическото лице търговец отговаря и с личното си имущество за евентуалните задължения на бизнеса.

Едноличният търговец би могъл да има две евентуални предимства пред ЕООД – първото е по-ниските разходи за регистрация и второто е, че ЕТ може да се ползва от правото на патентен данък, което в някои случаи може да бъде по-изгодно от плащането на корпоративен такъв.

Цена за регистрация на фирма ЕТ

Цената за регистрация на фирма ЕТ е една идея по-ниска от тази при другите две форми, които разгледахме. Цените започват от под 100 лева, а държавната такса е само 15 лева.

Срок за регистрация на фирма

Сроковете за регистрация на фирма в момента са задоволително бързи, като всяка една от трите разгледани до момента форми, отнема не повече от 2 работни дни за регистрация, след подаване на необходимите документи.

Настоящият материал за регистрация на фирма не представлява правен съвет или консултация. Съветваме при намерение за откриване на фирма да се обърнете към професионалист.