Далкия с най-висока оферта за Топлофикация Варна
Далкия с най-висока оферта за Топлофикация Варна / netinfo
Френската енергийна компания „Далкия” подаде в Агенцията за приватизация офертата с най-висока цена за 100% от капитала на “Топлофикация-Варна”. До изтичането на крайния срок, оферти са подали „CEZ”, Чехия с предложената цена от 4 560 000 евро; „Dalkia International”, Франция - размер на предложената цена 6 780 000 евро; „ENER-G PLC”, Англия - размер на предложената цена 6 200 026 евро. Обявяването на покупните цени, които са посочили инвеститорите, не представлява автоматично класиране. След разглеждане на офертите, Агенцията за приватизация ще изготви мотивирано предложение за класация.